Documents d’organització i gestió Curs 2017-2018

Documents: accés a tots els documents de cada Àmbit.

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici, Personal docent

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa

Publicado en Batxillerat, ESO, Històric notícies, Pàgina inici

Calendari escolar per al curs 2017-18

Calendari escolar per al curs 2017-18

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.

12 de setembre de 2017: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles. A l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.

No més tard del 19 de setembre de 2017: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

No més tard del 28 de setembre de 2017: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018: vacances de Nadal.

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d’accés als cicles es faran del 3 al 5 de setembre de 2018. Per als cicles i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l’acord previ del consell escolar de centre.

Publicado en Gestió de centres, Legislació, Pàgina inici

Profesores critican “regreso al pasado” y que decisiones se tomen en despacho

La Vanguardia: Profesores critican “regreso al pasado” y que decisiones se tomen en despacho.

El Sindicato de Profesores de Secundaria considera que el modelo para evaluar a los alumnos de Primaria a partir de competencias básicas que se aplicará a final de curso, que elimina las notas clásicas del 1 al 10, lo han tomado “teóricos que trabajan en despachos”, y cree que supone “un regreso al pasado”.

Publicado en altres organitzacions, Històric notícies, Pàgina inici

El professorat del segle XXI: reptes i oportunitats

IMG_4180

Diàleg sobre educació

El professorat del segle XXI: reptes i oportunitats.

Diàleg celebrat dijous 25 de maig al Col·legi de Llicenciats amb la participació del Sr. Antoni Puigverd, periodista i escriptor, i del Sr. Enric Prats, professor de la Facultat de Pedagogia del la UB. Accés al vídeo de l’acte

Publicado en altres organitzacions, Pàgina inici, Personal docent

Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Projecte d’ORDRE per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Legislació
PISA 2015
Portal de centres
Documents per a l’organització i gestió de centres (2017-18)
Estadístiques d’ensenyament
Archivos