Document amb les conclusions i les propostes del debat Ara és demà

Ha sortit publicat el document amb les conclusions i les propostes del debat sobre el futur de l’educació  Ara és demà, impulsat pel Consell Escolar de Catalunya.

Publicado en altres organitzacions, Informes, Pàgina inici

La escuela innovadora reivindica la tradición

Article de LA VANGUARDIA (3 d’agost 2017)

Publicado en Mitjans de comunicació, Pàgina inici

Elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

En desenvolupament del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, es va dictar la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Aquesta Resolució defineix nou perfils professionals diferents: Lingüístic en llengua estrangera – Metodologia AICLE; Competència digital docent; Atenció a la diversitat de l’alumnat; Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial; Lectura i biblioteca escolar; Immersió i suport lingüístic; Educació visual i plàstica; Docència de dues especialitats docents a l’ESO i Metodologies amb enfocament globalitzat.

En la definició de tots els perfils, a excepció del de Docència de dues especialitats docents a l’ESO, s’estableix el requisit d’una determinada formació, com una de les formes d’acreditar la capacitació professional requerida per ocupar aquests llocs de treball específics.

Text de la resolució

Publicado en Gestió de centres, Legislació, Pàgina inici, Personal docent

Resolució definitiva de l’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2017-18

Adjudicacions destinacions provisionals

Publicado en Gestió de centres, Pàgina inici, Personal docent

Modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

Modificació de la normativa sobre règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

S’inclouen nous supòsits tenen com a finalitat la protecció de la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com la situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, o la situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica. Així mateix, es protegeix la situació del personal amb discapacitat, en concret, quan es trobi en la situació d’incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%. Es recull, també, la situació d’incapacitat temporal derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. I, finalment, s’amplien els supòsits de malalties considerats especialment greus més enllà dels processos oncològics, incloent una relació de malalties que tenen el tractament de malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria.

DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol

Publicado en Legislació, Pàgina inici, Personal docent

Adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2017-18

Resolució provisional

Publicado en Pàgina inici, Personal docent

“Hay que recuperar la disciplina y la autoridad en la escuela”

Entrevista a Inger Enkvist en EL PAÍS

Publicado en Històric notícies, Mitjans de comunicació, Pàgina inici
Documents per a l’organització i gestió de centres (2017-18)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos