Entrevista amb el Conseller

Conseller12-VII-2018El 12 de juliol, el Conseller d’Ensenyament, Sr. Josep Bargalló, acompanyat pel Director General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Sr. Josep Vallcorba, ha rebut al president d’ACESC, Sr. Albert Botta, i al vicepresident, Sr. Josep Otón.

La reunió s’ha celebrat presidida per un clima de molta cordialitat i per una preocupació compartida respecte al bon funcionament del sistema educatiu.

Des d’ACESC s’ha demanat la convocatòria del concurs d’accés als cossos de catedràtics (no es convoca des de l’any 2010), la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 55 anys i la modificació de la normativa d’inici de curs per tal que els departaments didàctics gaudeixin de major autonomia en el moment de repartir grups i matèries.

El Conseller ha manifestat que, tot i que a hores d’ara l’estabilització del personal docent sigui un objectiu prioritari, això no ens ha de fer oblidar la importància d’establir una carrera docent que inclogui l’accés als cossos de catedràtics.

Pel que fa a la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys, ha recordat que els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats i no es pot incloure aquesta partida. Tanmateix és un tema que s’està estudiant de cara al futur.

En relació al repartiment de grups i matèries, li ha semblat força assenyada la proposta d’ACESC i s’ha compromès a tenir-la present en la redacció de la normativa del proper curs.

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Notícies ACESC, Pàgina inici

Publicada al DOGC l’ordre d’avaluació de l’ESO

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Publicado en ESO, Històric notícies, Pàgina inici, Sin categoría

Novetats en els documents per a l’organització i la gestió de centres (2018-19)

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

 • Documents de gestió del centre

Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.

 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic

S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.

 • Innovació pedagògica

Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

 • Ensenyaments de música de grau professional

Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

 • Personal docent

Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.

 • Actuacions del centre en diversos supòsits

S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.

 • Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques

S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

 • Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet

S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici

Calendari escolar curs 2018-19

Publicat al DOGC el calendari escolar 2018-19

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles

Resolució de 16 maig de 2018, per la qual es fixen els criteris
generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de
professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de supressió o
transformació dels llocs de treball docents

Publicado en Pàgina inici, Personal docent

Accés a la funció directiva dels centres

Requisits per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors

Amb la publicació del Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, s’introdueix, com a requisit per poder participar en el concurs de mèrits de selecció de directors, tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, el qual no serà requerit abans del 2019.

Per a la propera convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar directors, el requisit de formació esmentat passa a ser una condició prèvia per poder-se presentar al concurs de mèrits. Tanmateix per ser nomenat director de forma extraordinària o per dirigir un centre de nova creació cal estar en possessió del requisit de formació.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per universitats, validada i reconeguda pel Departament d’Ensenyament, o bé en superar la formació encarregada a institucions de prestigi o l’organitzada pel mateix Departament.

Entre el personal docent del Departament s’han identificat tres situacions:

1-Docents que tenen formació validada pel Departament d’Ensenyament (i que, per tant, ja compleixen el requisit de formació).

2-Docents amb experiència en l’exercici de la funció directiva de com a mínim un any.

3-Docents sense cap tipus de formació ni experiència directiva.

El Departament oferirà a partir d’aquest mes de juliol dos models de formació, una formació inicial (pensada per al tercer cas) i una formació d’actualització (per al segon cas).

Cursos de formació inicial i d’actualització

Per inscriure’s en aquesta  formació cal emplenar un formulari disponible al Portal de Centres (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres)

El termini  finalitza l’1 juny del 2018.

Per a qualsevol aclariment o consulta us podeu adreçar a la Sub-direcció General de la Funció Directiva de Centres Docents (funciodirectivacentres.ensenyament@gencat.cat).

 

Publicado en Gestió de centres, Pàgina inici, Personal docent

Resolució d’habilitació de mestres per impartir docència en els dos primers cursos de l’ESO

Resolució de 7 de maig de 2018, del director general de Professorat i Personal
de Centres Públics d’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per
impartir docència en els dos primers cursos de l’ESO amb caràcter provisional
en llocs de treball de les especialitats Llengua Catalana i Literatura, Llengua
Castellana i Literatura i Matemàtiques.

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici, Personal docent
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos