Debat sobre els mòbils a les aules

Catalunya Press

E-Notícies

Anuncios
Publicado en Mitjans de comunicació, Pàgina inici

La jornada compactada

EL PERIÓDICO: ¿El fin de las clases a las 15h en secundaria?

LA VANGUARDIA: Ensenyament apuesta por un horario escolar más saludable

 

Publicado en alumnat, Gestió de centres, Mitjans de comunicació, Pàgina inici

Prohibició dels telèfons mòbils a les escoles franceses

Francia vuelve al colegio sin móviles en las clases

Publicado en alumnat, Mitjans de comunicació, Pàgina inici

Els funcionaris cobraran una paga de 300 euros per endarreriments de la pujada salarial

Informació de Catalunya Press: Els funcionaris cobraran una paga de 300 euros per endarreriments de la pujada salarial

Publicado en Històric notícies, Mitjans de comunicació, Pàgina inici

Entrevista amb el Conseller

Conseller12-VII-2018El 12 de juliol, el Conseller d’Ensenyament, Sr. Josep Bargalló, acompanyat pel Director General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Sr. Josep Vallcorba, ha rebut al president d’ACESC, Sr. Albert Botta, i al vicepresident, Sr. Josep Otón.

La reunió s’ha celebrat presidida per un clima de molta cordialitat i per una preocupació compartida respecte al bon funcionament del sistema educatiu.

Des d’ACESC s’ha demanat la convocatòria del concurs d’accés als cossos de catedràtics (no es convoca des de l’any 2010), la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 55 anys i la modificació de la normativa d’inici de curs per tal que els departaments didàctics gaudeixin de major autonomia en el moment de repartir grups i matèries.

El Conseller ha manifestat que, tot i que a hores d’ara l’estabilització del personal docent sigui un objectiu prioritari, això no ens ha de fer oblidar la importància d’establir una carrera docent que inclogui l’accés als cossos de catedràtics.

Pel que fa a la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys, ha recordat que els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats i no es pot incloure aquesta partida. Tanmateix és un tema que s’està estudiant de cara al futur.

En relació al repartiment de grups i matèries, li ha semblat força assenyada la proposta d’ACESC i s’ha compromès a tenir-la present en la redacció de la normativa del proper curs.

Publicado en Històric notícies, Notícies ACESC, Pàgina inici

Publicada al DOGC l’ordre d’avaluació de l’ESO

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Publicado en ESO, Històric notícies, Pàgina inici, Sin categoría

Novetats en els documents per a l’organització i la gestió de centres (2018-19)

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019

 • Documents de gestió del centre

Es fa constar l’obligatorietat de publicar a la pàgina web dels centres públics els diferents documents de gestió del centre.

 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic

S’enllaça amb el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”.

 • Innovació pedagògica

Es concreta la informació a partir del document “Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”.

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Es desenvolupa l’acció tutorial i l’orientació acadèmica, i es detalla l’informe personal d’orientació professional.

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

Es fa constar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

S’aprofundeix en el desplegament del currículum competencial en cada àmbit i es formula un nou pas per a l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

 • Ensenyaments de música de grau professional

Es permet que es presentin a la prova d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, en casos excepcionals, alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant o hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional.

 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es crea un apartat específic per als instituts escola, es detalla que cal un nomenament explícit del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals i s’estableix una nova assignació horària per a aquests òrgans unipersonals.

 • Personal docent

Nova redacció explicativa dels mestres especialistes en el suport a la inclusió, dels professors de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica i dels professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva.

 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

S’especifica que correspon a la direcció de la ZER assignar a cada escola el nombre de llocs de treball i l’especialitat docent, i es concreten les comissions de seguiment en la implementació del pla experimental del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural.

 • Actuacions del centre en diversos supòsits

S’exposen les funcions de l’equip d’assessorament tècnic civil en l’àmbit de família i s’enllaça amb el “Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius”.

 • Formació del personal dels centres educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques

S’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

 • Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet

S’ha adequat el document al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos